Házirend

A POWER GYM FITNESS üzemeltetését a PWG Kft. (1171 Budapest, Péceli út 156.) végzi.
A Házirend célja, hogy meghatározza az POWER GYM FITNESSBEN tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alavető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja a POWER GYM FITNESS rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
– A POWER GYM FITNESS területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Sportcentrum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat. A POWER GYM FITNESS területén TILOS:
– a dohányzás és az alkohol fogyasztása
– az olyan tevékenység, amely a POWER GYM FITNESS szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért § minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység §a POWER GYM FITNESS egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele § az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
– A POWER GYM FITNESS egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A POWER GYM FITNESS nyitvatartási rendje:
H-P:06-22.00-IG
Sz:08-18-IG
V:09-17-IG

– A POWER GYM FITNESS szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
– A POWER GYM FITNESS területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, köz-használatú elektronikus készülékek, stb. egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet) reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag
– Amennyiben a POWER GYM FITNESS területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
– Üzemeltető a POWER GYM FITNESS sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
– A POWER GYM FITNESS zavartalan működése érdekében üzemeltető észre-vételezési jogosultsága a Sportcentrum egész területére+a parkolójára kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a POWER GYM FITNESS rendjére.
– Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
– A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.
– A POWER GYM FITNESS üzemeltetője nem vállal felelősséget a Club területén+parkolójában a személyekben, gépjárművekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
– A Power Gym Fitness területein lépcsök találhatok, mint a utcai bejáratnál,a öltözőbe vezető közlekedőbe,a fenti teremhez vezető közlekedőbe és a pincébe vezető közlekedőbe. Ezért kérünk minden látogatót hogy ezt vegye figyelembe és körül tekintetően használják!!esetlegesen figyelmetlenségükből eredendő balesetekért felelőséget nem vállalunk!!
– A talált tárgyakat minden vendég a POWER GYM FITNESS recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
– A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!!!!!!
– A vendég kijelenti hogy teljes mértékben tisztában van a egészség állapotával,és kijelenti hogy teljesen alkalmas arra, hogy edzésen vegyen részt, és a Power Gym Fitness szolgáltatásait igénybe vegye.
– A Power Gym Fitness őrzés nélküli, ingyenes parkolóját a vendégek csak is és kizárólag, mindenki saját felelőségére, kockázatára használhatja! A parkolás során bármely sérülésér és anyagi kárér semmilyen felelőséget nem vállal a üzemeltető /PWG.Kft/
– A komplexum egész területén zártláncú videó megfigyelő rendszer működik!
– A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő;

Mentők (baleset esetén) 104
Tűzoltóság (tűz esetén) 105
Rendőrség (rendbontás esetén) 107
Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

– E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a Sportcentrum vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja
– A POWER GYM FITNESS üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
– A POWER GYM FITNESS jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a komplexum recepcióján elérhető és áttekinthető.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!!!!!!

II. SPECIÁLIS SZABÁLYOK
– A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
– A szolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

RECEPCIÓ
– A POWER GYM FITNESS területére, belépni csak az érvényesen meg-váltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
– Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített belépési nyilatkozat továbbá átadni a recepciósnak egy darab személyazonosításra alkalmas igazolványt (pl.: személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély, stb.)Az adatlappal a vendég elfogadja a POWER GYM FITNESS  Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. POWER GYM FITNESS a belépési nyilatkozatban szereplő adatokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.
– A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.
– A vendég számára belépéskor átadott eszközöket  sport-felszerelések, stb. köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
– A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
– A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

SZAUNA ELŐTÉR, FINN SZAUNA, INFRASZAUNA, ÉS ÖLTÖZŐ
– A öltöző- és zuhanytérben a papucs használata kötelező.
– A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat értékmegőrzőben helyezzék el.
– A finn szaunát, infra-szaunát, csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
– A szaunákat a megfelelő öltözetben fürdőruhában lehet igénybe venni.
– A szaunában illóolaj nem használható.
– A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
– Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet, a szekrény ajtaját kérjük nyitva hagyni szíveskedjenek!
– Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)
– Futni TILOS!

FITNESS TEREM
– 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben
– Az edzőterembe ételt bevinni TILOS!
– Az edzőterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.
– A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!
– Az edzőgépeket és eszközöket mindenki kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére,kockázatára használhatja.
– A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
– Az egyes eszközök (pl. fekvőpadok) használata során törölköző használata javasolt.
– Az eszközök használatát személyi edzők segítik és ellenőrzik. A személyi edzők tanácsai többek között a baleset- megelőzést is célozzák, ezért kérjük a vendégeket, e szakemberek tanácsait vegyék figyelembe.

AEROBIC TERMEK
– Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
– Az aerobic terembe csak tiszta, az edzésnek megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés, a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!
– Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéggel szemben az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében a belépést megtagadni.

PARKOLÓ
A parkolóra a mindenkori magyar KRESZ szabályok érvényesek. A parkoló egész területén max 5km/óra sebességgel lehet közlekedni!! A parkolóban kihelyezet KRESZ táblák maradéktalan betartását kérjük a vendégektől!! A Parkoló ingyenes és nem őrzőt, a vendégek csak is és kizárólag saját felelőségére,kockázatára használhatja! A parkolás során bármely sérülésér és anyagi kárér semmilyen felelőséget nem vállal a üzemeltető /PWG.Kft/

Budapest, 2014. Január 01.

POWER GYM FITNESS VEZETŐSÉGE
PWG Kft. 1171. Bp. Péceli út 156.